Disclaimer & Privacy

Disclaimer

Deze website dient slechts voor algemene informatieve doeleinden en de verstrekte informatie is niet bedoeld als advies in concrete gevallen.

De informatie op deze website wordt door Quantum Administraties & Advies met voortdurende zorg en aandacht samengesteld en onderhouden.

Fouten kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Er kunnen dan ook op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de op de website aangeboden informatie.

Quantum Administraties & Advies aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de website of uit de onvolledigheid en/of juistheid van de op de website verstrekte informatie.

Privacy

Quantum Administraties & Advies verzamelt slechts een beperkt aantal persoonsgegevens wanneer u klant bij ons wordt. Wij verwerken geen gegevens over bijvoorbeeld ras, politieke opvattingen, geloofsovertuiging of medische informatie. De persoonsgegevens die wij mogelijkerwijs verwerken zijn:

  • Naam
  • Emailadres
  • Adres en woonplaats, telefoonnummer
  • BSN-nummer

Wij gebruiken uw persoonlijke informatie voor:

  • Het onderhouden van contact.
  • Het verzorgen van belastingaangiften en salarisadministratie. De wet verplicht ons hierbij het BSN-nummer te verwerken
  • Het uitvoeren van de opdracht tot dienstverlening, zoals met de klant afgesproken. Dit verwerken doen wij niet langer of uitgebreider dan noodzakelijk dan voor de uitvoer van deze opdracht.

Quantum Administraties & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de gegevens worden verzameld. Het bewaren van gegevens baseren we op de wettelijke bewaarplicht van 7 jaar, tenzij anders geregeld bij wet. U gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt.

Quantum Administraties & Advies zal uw gegevens nooit verkopen of delen met marketingorganisaties.

U heeft altijd het recht om uw persoonsgegevens in te zien te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@quantumadministraties.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Quantum Administraties & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze website maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst van de door Quantum Administraties & Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via info@quantumadministraties.nl. Daarnaast heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Quantum Administraties & Advies